Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

„TRES-MED” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
alfaprzychodnia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwzględnieniem niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Dostosowanie strony internetowej do WCAG.

Tworząc strony internetowe dla instytucji publicznych, należy spełnić wiele wymagań dotyczących jej treści, funkcji oraz dostępu. Jednym z nich jest dostosowanie witryny dla osób niepełnosprawnych, czyli spełnienie standardów WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.

„TRES-MED” Sp. z o.o. posiada system ułatwiający poruszanie się po stronie internetowej osobom niepełnosprawnym lub z częściową niepełnosprawnością, który spełnia wymagania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 19 lipca 2019 r.

Dla jakich grup docelowych został opracowany standard WCAG 2.0 i 2.1?

  • Dla osób słabowidzących.
  • Dla osób z problemami poznawczymi.
  • Dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Ułatwienia dostępu zapewniają:

 • Prostą obsługę za pomocą myszki oraz po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.
 • Zmianę wielkości czcionki wyświetlanej na ekranie (powiększenie oraz pomniejszenie liter).
 • Opcję zmiany kolorów czcionki oraz wyróżnienia tekstu.
 • Pogrubienie tekstu w celu łatwiejszego czytania.
 • Jasne tło za tekstem ułatwiające czytanie.
 • Podkreślenie odnośników przekierowujących na inne strony.
 • Nawigowanie po stronie przy użyciu myszki i klawiatury bądź samej klawiatury (przy użyciu specjalnych skrótów klawiszowych).
 • Różne skale kolorystyczne witryny, ułatwiające jej odbiór osobom z wadami wzroku (wzmocniony kontrast, negatyw, skala szarości).
 • Umieszczenie w widocznym miejscu odnośnika do zakładki „Pomoc”.
 • Możliwość samodzielnego edytowania stylu wyświetlanych elementów.
 • Przycisk resetu pozwalający przywrócić stronę do początkowej wersji.
 • Strona jest przystosowana do obsługi przez czytniki audio typu NVDA

Dzięki widoczniej ikonie na każdej ze stron znajdujących się w domenie, osoby mające trudności z poruszaniem się po stronie z łatwością uruchomią funkcje, które pomogą im w odbiorze treści. Szczególnie ważne jest to, gdy grupą docelową naszej strony internetowej będą osoby starsze, niepełnosprawne lub mające wady wzroku.

Dodatkowym atutem jest funkcja, która pozwala na „zapamiętanie” ustawień. Dzięki niej odwiedzający stronę nie będzie musiał za każdym razem ponownie wybierać ustawień.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Spławski, e-mail: biuro@tres-med.pl, telefon:438271441.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny, NZOZ „ALFA” Sp. Z o.o. „TRES-MED” przy ul. Krakowskie Przedmieście 10 w Sieradzu (Poradnia lekarza rodzinnego oraz poradnie specjalistyczne)

 • Do budynku prowadzi główne wejście umiejscowione po prawej stronie budynku.
 • Do wejścia prowadzi chodnik, wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest podnośnik windowy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, pierwszym i drugim piętrze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym i drugim piętrze.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przy ul. Rycerskiej Budynek przy ul. Rycerskiej, NZOZ „ALFA” Sp. Z o.o. „TRES-MED” przy ul. Rycerskiej 2 w Sieradzu (Poradnia stomatologiczna, fizjoterapii domowej oraz endoskopii)

 • Do budynku prowadzi wejście umiejscowione po lewej stronie budynku.
 • Do wejścia prowadzi chodnik. Przed wejściem jest podest z którego prawej strony znajduje się podjazd dla wózków.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Składanie wniosków o: